Turku  Edu.turku.fi - Opetuksen verkkopalvelut

Internet edu.turku.fi

 

Tieto- ja viestintäteknologiahankkeet


Turun sivistystoimialalla on käynnissä useita TVT-kehittämishankkeita, joista löydät lisätietoa alta. Jo päättyneiden hankkeiden sivustoja löydät myös Opetuksen sivustoja -osiosta.

Digihauki

Juurrutetaan ammatillisessa koulutuksessa sähköisen näytön ja näyttösuunnitelman menetelmää alueellisesti ja seudullisesti. Kehitetään mm. tapa osaamisen osoittamiseen muulla kuin kirjallisella dokumentilla, työssäoppimisen sähköistä ohjausta, sekä virtuaalisia ympäristöjä.

Digiroihu

Täydennyskoulutushanke edistää yhteisöllisen oppimiskulttuurin kulttuuria alueen ammatillisissa ja aikuiskoulutuksen oppilaitoksissa. Hanke sisältää TVT-painotteisia osioita.

eTapIt - Suuri opetuspelikokeilu

Projektin tavoitteena on saada Turun perusopetuksen oppilaat tuottamaan tablettien avulla 100 erilaista oppimispeliä monialaisena oppimiskokonaisuutena. Projektissa oppiminen kohdistuu sekä pelien kehittämiseen että niiden pelaamiseen. Ks. myös esittely HundrED-sivuilla.

Ilmiöiden konkretisointia teknologian avulla - IKTA

Hankkeen tavoitteena on tuottaa kokeiltu ja monistamiskelpoinen toteuttamismalli uuden 2016 LOPS-perusteiden mukaiselle valtakunnalliselle teemaopintokurssille "Ilmiöpohjaista työskentelyä teknologialla (TO2)"

Innokas!

Innokas-verkosto ohjaa ja innostaa oppilaita, opettajia, koulun toimijoita ja yhteistyökumppaneita luovuuteen ja innovatiivisuuteen teknologiaa monipuolisesti hyödyntäen. 

Kolibri

Hanke jakaa monimuotoisen etäopetuksen hyviä käytänteitä ja malleja paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Kolibri tekee tiivistä yhteistyötä myös erityistilanteiden etäopetukseen perehtyneiden toimijoiden kanssa, esimerkiksi sairaan lapsen etäopetukseen liittyen.

Opeka ja Oppika

Hankkeessa jatketaan Opeka-kyselypalvelun kehittämistä sekä rakennetaan Oppika - Oppilaiden osaamiskartoituspalvelua pohjautuen uusiin OPS 2016 -perusteisiin pohjautuen. Hanketta vetää Tampereen kaupunki, yhteistyössä Turku ja neljä muuta suurta kaupunkia.

Open merkit

Hanke tarjoaa seudullisesti ja valtakunnallisesti laajan TVT-täydennyskoulutuspaketin, jossa yksittäinen perusopetuksen tai lukion opettaja voi koota omiin lähtökohtiinsa sopivimman koulutuskokonaisuuden. Osaaminen tuodaan näkyväksi osaamismerkkien avulla.

Osaava TSO II-III

Turun seudun 13 kunnan yhteishankkeessa on kaksi osiota: 1) Uuden pedagogisen toimintakulttuurin kehittäminen ja 2) Tieto- ja viestintäteknologiaosaamisen vakinnuuttaminen verkostossa, erityisesti TVT-vastaavaopettajien ja rehtoreiden verkostoituminen.

PaikkaOppi Plus ja PaikkaOppi Plus 2

Levittämishankkeen tavoitteena on vuosina 2008-2012 kehitetyn PaikkaOppi-verkkopalvelun pedagogisen käytön kehittäminen ja edistäminen  sekä käytön laajentaminen aikaisempaa laajemmin eri oppiaineisiin.

Pohjantähti - New Pedagogies for Deep Learning Suomi

Kansainvälisessä NPDL-hankkeessa on mukana 10 maata. Suomesta hankkeessa on mukana seitsemän suurta kaupunkia – yhteensä 120 pilottiyksikköä, joista Turussa toimii 13. Hankkeessa kehitetään koulun toiminta- ja oppimiskulttuuria systeemisellä tasolla. Suomessa hanketta tukee Microsoft.


Lisäksi Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä kehitetään tällä hetkellä OKM:n erityisavustuksilla

  • Pedagoginen ICT-ohjaus (2014-2016)
  • Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen (2015-2016)

Hiljattain päättyneet hankkeet

Digipolut - henkilökohtainen ja työyhteisöä tukeva tvt-osaaminen

Koulutushankkeen ydintavoitteena on saada osaamisessaan eri tasoilla olevat opettajat tarkoituksenmukaisen TVT-täydennyskoulutuksen piiriin. Koulutushanke tarjoaa motivoivaa ja käytännönläheistä koulutusta kolmella eri tasolla: niin vasta-alkajille, puolimatkassa oleville kuin jo pitkälle edenneille opettajille.

Digikamut - Oppilaiden osallisuus sekä koulu‐ ja opettajakumppanuus

Laitehankkeessa toimivat peruskoulut luovat verkostoituneen toimintamallin, joissa koulut yhteistyössä kehittävät omaa TVT-osaamistaan. Eurooppalaiseen Living Schools Lab -verkostoon kuuluvien koulujen lisäksi hankkeeseen osallistuu kaksi koulua Turun Matikkamaan kokeilutoimintaan liittyen.

Innopaja@koulut Turku

Innopajatoiminta rakentuu useammista pienistä alaprojekteista, joiden innovoijina ja toteuttajina toimivat koulut ja lukiot itse. Opettajia rohkaistaan ja innostetaan opetusteknologian käyttöön mahdollistamalla sekä pienten että suurempien opetusteknologiaa innovatiivisesti hyödyntävien osahankkeiden toteuttaminen joustavasti.

Living Schools Lab

European Schoolnetin hankkeessa 11 maan kärkikoulut verkostoituvat ja tukevat muita kouluja TVT:n käyttöönotossa. Suomea verkostossa edustavat Wäinö Aaltosen koulu, Puropellon koulu, Moision koulu, Luolavuoren koulu ja Vasaramäen koulu.

Mattoteline

Turun Matikkamaan matematiikan opetuksen kehittämishanke. Tavoitteena on perusopetuksen vuosiluokilla 3-9 lisätä toiminnallisuuden ja teknologian käyttöä matematiikan opetuksessa ja oppimisessa sekä kokeilla niiden yhdistämismahdollisuuksia.

Memo - Mediapolulta monilukutaitoa

Täydennyskoulutushanke ala- ja yläkoulun opettajille. Hankkeen koulutuksissa tutustutaan mediakasvatuksen toiminnallisiin menetelmiin kädet savessa ja itse kokeilemalla. Koulutuksia järjestetään mm. Turussa. Hanketta vetää Saimaan mediakeskus.

Mobiilipedagogia opetuksessa

Hankkeessa kehitetään uusia ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden oppimista tukevia TVT-malleja yhteistyössä työelämän kanssa. Maakunnallisen hankkeen painopisteinä ovat opiskelijalähtöisten TVT-käytäntöjen kehittäminen erityisesti ammatillisiin opintoihin ja työssäoppimiseen.

Mobiilinäyttis

Ammatillisen koulutuksen hankkeen tavoitteena on sekä uusien sähköisten toimintamallien käyttöönotto, että Mobiilipedagogia opetuksessa -hankkeessa pilotoitujen mallien edelleen kehittäminen ja levittäminen uusille aloille.

Mollan kolmet portaat - TVT:n käyttö esiopetuksessa kolmiportaisen tuen periaatteita noudattaen

Jatkohankkeen tavoitteena on etsiä ratkaisuja esiopetusikäisten oppimisen tukemiseen tieto- ja viestintätekniikan avulla huomioiden erilaiset oppimistavat ja lasten yksilölliset tarpeet. Tvt:n avulla tuetaan esiopetuksen opetussuunnitelmaan kirjatun kolmiportaisen tuen (YTE-malli) tavoitteita ja kehitetään oppimisympäristöä vastaamaan pienten oppijoiden erilaisia tarpeita.

Osaava TSO

Alueellisen Osaava-hankkeen yhtenä osa-alueena on alueellisen TVT-vastaavaopettajien verkoston perustaminen ja tukeminen sekä koulutasolla tapahtuvan vertaistuen ja koulutuksen tehostaminen.

PROFFS - Programmering för förskola och skola

Skapa motiverande och inspirerande aktiviteter som lärare kan använda för att introducera programmerin i olika ämnen. Utvärdera och förbättra aktiviterena genom att pilotera dem i undervisningen. Sammanställa aktiviteterna till ett öppet material.

Tiimit@Innopaja Turku

Lukiokoulutuksen oppimisympäristöhankkeen keskeinen tavoite on löytää tehokkaita ja oppilaita aktivoivia käyttötapoja oppilaiden omille laitteille (BYOD) a) eri oppiaineissa ja toisaalta b) oppiaineita integroiden. Tavoitteena on tukea ja toteuttaa opettajalähtöisiä innovaatioita oman oppiaineen TVT-käyttöön sekä oman oppiaineen integrointiin toisiin oppiaineisiin TVT:n avulla. Kolmantena kehittämisalueena on c) erityislukioiden erityisosaamisen syventäminen ja levittäminen.

Muut hankkeet

Sivistystoimialan hankkeita (myös muut kuin TVT-hankkeet) on koottu turku.fi-sivuille. 

 

  Etusivulle