TOP-keskus kehittää tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöä Turun kaupungissa. Tähän liittyen tarjotaan mm. seuraavia palveluita:

TVT-täydennyskoulutus

TOP-keskus kouluttaa yli 1 700 opettajaa vuodessa paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Ajankohtainen täydennyskoulutustarjontamme on esillä TVT-täydennyskoulutus-sivulla. TOP-keskuksen järjestämä koulutus on Turun kaupungin opetushenkilöstölle maksutonta.

Tilauskoulutukset

Turun kaupungin rehtori/koulunjohtaja/koulutuspäällikkö/päiväkodinjohtaja  voi tilata TVT-koulutusta omalle henkilöstölle. Koulutus voi tapahtua TOP-keskuksessa tai yksikön omissa tiloissa. TOP-keskus vastaa normaalisti kouluttajakustannuksista.

Tutoropettajat

TOP-keskuksessa tukikohtaansa pitävät perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kiertävät digitutorit. He auttavat ja tukevat opettajia TVT:n pedagogisessa käytössä heidän omissa yksiköissään. Lisäksi perusopetuksessa toimii koulukohtaisia tutoropettajia, jotka avustavat oman koulunsa henkilöstöä oman opetustyönsä ohessa.

Avoimet TVT-verstaat

Avoimissa tieto- ja viestintäteknologian verstaissa tarjotaan Turun kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden opetushenkilöstölle pedagogista tukea opetusohjelmien käyttöön ja oppimateriaalien työstämiseen. Ajankohtaisten TVT-verstaiden ajat löytyvät koulutussivulta.

Pedagoginen tuki ja kehittäminen

Teknisestä tuesta vastaa kaupungin IT-palvelut ja ServiceDesk. TOP-keskuksen henkilöstö tarjoaa keskitettyä pedagogista TVT-tukea opetushenkilöstölle ja auttaa kehittämistyössä. Pedagogista vertaistukea peruskouluissa ja lukioissa tarjoavat TVT-vastaavat. Moodle-tuesta vastaa pääosin Moodle-tukitiimi. Katso lisätietoja tukipalvelusivulta.

Opetuksen verkkopalvelut

TOP-keskus kehittää keskitettyjä opetuksen verkkopalveluita ja niitä tarjoavaa portaalisivua edu.turku.fi. Palveluihin kuuluvat mm. oppimisalusta Moodle, Microsoft 365, Google Workspace, opetuksen blogipalvelu ja Edustore.

Lainalaitteet

TOP-keskus lainaa koulutuskäyttöön tarkoitettuja mobiili- ja lisälaitteita silloin, kun niille ei ole akuuttia käyttöä TOP-keskuksessa. GPS-laitteita voi lainata Oppimateriaalikeskuksesta. Katso lisätietoja lainalaitesivulta.

Osaamiskartoitukset

TOP-keskus kartoittaa TVT-opetuskäytön suunnitelman mukaisesti tieto- ja viestintäteknologian käyttöä Turun kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden oppilaitoksissa. Kyselytyökaluina ovat käytössä itsearviointiin perustuvat valtakunnalliset Opeka-, Oppika– ja Ropeka-verkkopalvelut. Kyselyjen avulla oppilaitokset saavat käyttöönsä ajankohtaista tietoa yksikkönsä TVT-valmiuksista suhteessa muihin vastaajiin, kouluihin ja valtakunnalliseen tilanteeseen.

Tilavuokrauspalvelut

TOP-keskuksen koulutustiloja (2 luokkaa) käytetään muihinkin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden henkilöstökoulutuksiin. Lisäksi kaupungin muut toimijat voivat vuokrata tiloja, mikäli varaustilanne sen sallii. Harkinnanvaraisesti tiloja voidaan vuokrata myös ulkopuolisille toimijoille. Tilaisuuksiin voi tilata tarjoiluja esim. saman kiinteistön Mauno TriviumCity -ravintolasta, jossa myös lounasmahdollisuus klo 11-13.

360° -kuvia tiloista:
Mobiililuokka (max 42 hlö)
Tietokoneluokka (16 + 1 konepaikkaa)
Neuvotteluhuone (max 9 hlö)

.